Masz Pytania?

Masz pytania?

Zadzwoń: 68 324 85 85

Lub skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Warunki Gwarancji

 1. Firma Vancooler Marek Szapiński z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dolina Zielona 9 A zwana dalej Gwarantem udziela kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty na okres 12 miesięcy od daty zakupu towaru pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji producenta pojazdu lub urządzenia.
 2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi nie później niż 7 dni od ich wykrycia w formie pisemnej.
 3. Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 4. Gwarancją nie są objęte wady towaru powstałe na skutek:
  - nieprawidłowego zastosowania lub użytkowania
  – nieprawidłowego montażu , konserwacji , magazynowania i transportu produktu
  - uszkodzenia mechanicznego , chemicznego, termicznego lub celowego uszkodzenia towaru
  - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych , czynników noszących znamiona siły wyższej
  - wadliwego działania urządzeń mającego wpływ na działanie produktu
  - jakiejkolwiek modyfikacji produktu ingerencji osób nieuprawnionych, prób napraw przez te osoby
  - zerwania plomby gwarancyjnej
 5. Zgodnie z treścią art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w stosunku do roszczeń Kupującego zostaje ograniczona o koszty demontażu i montażu produktu, który uległ awarii w procesie użytkowania pojazdu mechanicznego.

 6. Gwarancja traci ważność, jeżeli Nabywca w momencie odbioru towaru zauważy uszkodzenie i nie zgłosi tego Gwarantowi. Należy spisać protokół szkody ze spedytorem.
 7. Podstawą przyjęcia reklamowanego towaru do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  - pisemnego lub za pośrednictwem fax czy poczty elektronicznej zgłoszenia reklamacji
  - okazanie oryginału lub kopi faktury zakupu lub paragonu
  - dostarczenie do siedziby Gwaranta reklamowanego towaru, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem
  - dokładny opis wady
 8. Gwarancja ogranicza się do naprawy produktu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia go do siedziby Gwaranta lub wymiany na nowy towar wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa. W przypadku braku towaru, nabywcy przysługuje zwrot gotówki.
 9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ogólnych Warunków Dostaw ( OWD) oraz Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.